Ethische Gedragscode van Grupo Hoteles Plaza

Onze hotelgroep bestaat uit drie hotels in het Vorstendom Andorra, Hotel Plaza Andorra, Holiday Inn en Hotel Ski Plaza Canillo, en één in Spanje, Talaia Plaza EcoResort. Als dienstverlener in de horeca hebben wij twee belangrijke pijlers, onze KLANTEN en ons PERSONEEL, die de kern vormen van deze Ethische Gedragscode.

In de Ethische Gedragscode van onze Groep worden de waarden, regels en principes uiteengezet die het gedrag van onze werknemers reguleren

Así, el ámbito de aplicación del Código Ético de nuestro Grupo abarca desde la propiedad hasta cualquier colaborador de la empresa, pasando por la dirección general y su comité ejecutivo. Asimismo, afecta a proveedores externos, colaboradores, clientes, estudiantes en prácticas y cualquier otra persona vinculada

Het werkterrein van de Ethische Gedragscode van onze Groep strekt zich dus uit van de eigenaars tot alle werknemers van de onderneming, met inbegrip van de algemene directie en het uitvoerend comité. Het heeft ook betrekking op externe leveranciers, medewerkers, klanten, stagiairs en alle andere verwante personen.

Deze Ethische Gedragscode wordt op een open en transparante manier verspreid via de interne kanalen van de onderneming, alsook op de website, zodat alle betrokkenen er kennis van kunnen nemen. En het is geen gesloten en definitief document; het laat nieuwe ideeën en bijdragen toe die het leven van allen verbeteren.

TOEWIJDING AAN HET TEAM

Onze waarden als Groep zijn gericht op PERSONEN, op het MENSELIJKE TEAM dat de GROEP vormt, door VERTROUWEN en HECHTE BETROKKENHEID.

Er wordt naar gestreefd werk in een veilige en stabiele omgeving te bevorderen, en intimidatie, discriminatie en pesterijen van werknemers zijn strikt verboden. Dat is werken in een aangename omgeving waarin geen plaats is voor spot, minachting en vernedering.

Het bedrijf gelooft in het bevorderen van respect voor de waardigheid van mensen, ongeacht hun ideologie, religie, overtuigingen, geslacht, leeftijd, gezinssituatie, seksuele geaardheid of identiteit, ziekte of handicap.

Het HR-beleid is gericht op de erkenning van het beginsel van gelijke behandeling en gelijke kansen, zowel bij de selectie van personeel als bij promotie, opleiding en interne veranderingen

De Groep draagt zorg voor de uitvoering van een beleid ter preventie van beroepsrisico’s en biedt werknemers de middelen om hun werk in veilige omstandigheden uit te voeren, ter bescherming van hun leven, gezondheid en lichamelijke en emotionele integriteit.

TOEWIJDING AAN ONZE KLANTEN

De kwaliteit van onze dienstverlening is gericht op het verbeteren van de ervaring van de KLANT, wat het middelpunt en de drijfveer van onze Groep is.

De klant zal te allen tijde op een beleefde en respectvolle manier worden behandeld.

Uw verblijf bij ons moet een unieke ervaring zijn, waardoor u terug wilt komen.

Hoe willen we dit bereiken?

Met de waarde van een glimlach en het begroeten van onze klanten.

Door onze diensten en aanbiedingen te presenteren door duidelijke en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en incidenten op een vlotte en professionele manier op te lossen.

Door een proactieve en doortastende houding, anticiperend op uw behoeften en wensen.

Door onaangename en conflictueuze situaties in het bijzijn van klanten te vermijden

Door een kalme houding te handhaven in ingewikkelde situaties en een onberispelijke dienstverlening te garanderen.

Door uw verwachtingen te overtreffen door initiatief en beslissingen te nemen, en altijd met inachtneming van onze waarden en kwaliteitsnormen.

Door bijzondere gevoeligheid te tonen voor cliënten die bijzondere aandacht behoeven in geval van een handicap, zonder de gelegenheid te bieden tot discriminatie op grond van ras, godsdienst, leeftijd, nationaliteit of geslacht.

TOEWIJDING AAN ONZE COMMUNICATIE

Hotels Plaza verbindt zich ertoe om eerlijke, duidelijke, nuttige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij de marketing van diensten en producten.

De groep garandeert duidelijke en waarheidsgetrouwe reclame en biedt de klanten de passende communicatiekanalen om klachten in te dienen.

TOEWIJDING AAN LEGALITEIT

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten en werknemers te beschermen.

Geschenken of giften worden op geen enkele wijze aanvaard wegens het belangenconflict dat hierdoor binnen het bedrijf kan ontstaan, met uitzondering van fooien die voor bepaalde groepen worden verstrekt.

Ons personeel verbindt zich ertoe geen kredietkaarten of reischeques waartoe het in het kader van zijn werkzaamheden toegang heeft, te kopiëren, te reproduceren of te vervalsen. Indien vals geld wordt ontdekt, dienen zij dit onmiddellijk aan hun meerdere te melden en het niet vrij te laten circuleren.

Plaza Hotels behoudt zich het recht voor om reserveringen goed te keuren of te annuleren indien er gerede twijfel bestaat, hetzij vanwege de specifieke omstandigheden van de klant, hetzij vanwege het beoogde doel van de reservering en indien dit in strijd is met ethische en wettelijke normen en waarden.

TOEWIJDING AAN HET MILIEU

Hotels Plaza zet zich in voor het milieu, zorgt voor de bescherming ervan en tracht de invloed van haar beroepsactiviteit op de natuurlijke omgeving tot een minimum te beperken. Daarom zet het zich in voor de bescherming van het milieu volgens het duurzaamheidsbeginsel door gebruik te maken van energie-efficiënte apparatuur (LED-lampen, dubbele spoelreservoirs om het waterverbruik te verminderen, minder gebruik van detergenten, enz.) en efficiënt beheer van de afvalproductie.

TOEWIJDING AAN DE GEMEENSCHAP

Hotels Plaza zet zich in voor de Andorrese samenleving, ontwikkelt haar activiteiten ten voordele van het land en geeft prioriteit aan de aanwerving, professionele ontwikkeling en promotie van Andorrees personeel.

Zij onderhoudt samenwerkingsbetrekkingen met Andorrese entiteiten ten behoeve van onze gemeenschap en eerbiedigt en bevordert de waarde van plaatselijke tradities en cultuur.

TOEWIJDING AAN DE NALEVING VAN DE GEDRAGSCODE EN CONTROLE

Naleving van de ethische gedragscode is verplicht en zal worden verspreid via de kanalen die geschikt worden geacht voor de kennisname van alle personeelsleden.

Het zal ook op de website van de onderneming openbaar worden gemaakt voor klanten.

Indien het vermoeden bestaat dat de basisbeginselen niet worden nageleefd, kan contact worden opgenomen met de afdeling Personeelszaken, die samen met de Algemene Directie de omstandigheden zal analyseren en corrigerende maatregelen zal voorstellen.

Het volgende e-mailadres wordt verstrekt, RRHH@plazandorra.com, om elk geval van bezorgdheid in verband met de Ethische Gedragscode te melden.