Codi Ètic Grupo Hoteles Plaza

El nostre grup hoteler es composa de tres hotels al Principat d’Andorra, Hotel Plaza Andorra, Holiday Inn i Hotel Ski Plaza Canillo, i un a Espanya, Talaia Plaza EcoResort. Com prestadors de serveis d’hostaleria, tenim dos vèrtex destacats, els nostres CLIENTS i el nostre EQUIP HUMÀ en els que es centra aquest Codi Ètic.

El Codi Ètic del nostre Grup pretén recollir aquells valors, normes i principis que regulen el comportament dels nostres col·laboradors.

Així, l’àmbit d’aplicació del Codi Ètic del nostre Grup abasta des de la propietat fins a qualsevol col·laborador de l’empresa, passant per la direcció general i el seu comitè executiu. D’igual manera, afecta proveïdors externs, col·laboradors, clients, estudiants en pràctiques i qualsevol altra persona vinculada.

El nostre Codi Ètic es desenvolupa en paral·lel a altres normatives internes d’obligat compliment referents a la política de seguretat informàtica, polítiques de confidencialitat, normativa de medi ambient, entre altres, sense oblidar el compliment de la legislació actual.

Aquest Codi Ètic es difon de manera oberta i transparent pels canals interns de l’empresa, així com a la pàgina web per a la seva transmissió i coneixement entre tots els implicats. I no és un document tancat i definitiu; admet noves idees i aportacions que millorin la vida de tots.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP HUMÀ

Els nostres valors com a Grup se centren en les PERSONES, en l’EQUIP HUMÀ, que conforma el GRUP, mitjançant la CONFIANÇA i el tracte PROPER.

Es busca promoure el treball en un entorn segur i estable, quedant terminalment prohibits l’assetjament, discriminació i fustigació dels col·laboradors. Es tracta de treballar en un ambient agradable on la burla, el menyspreu i el tracte vexatori no tinguin cabuda.

L’empresa creu que fomentar el respecte a la dignitat de les persones, independentment de la seva ideologia, religió, creences, gènere, edat, situació familiar, orientació o identitat sexual, malaltia o discapacitat.

Les polítiques de RRHH s’orienten vers el reconeixement del principi d’igualtat de tracte i oportunitats, tant en la selecció de personal com en la promoció, formació i canvi intern.

El Grup vetllarà per implementar una política de prevenció de riscs laborals i posar a l’abast dels col·laboradors els mitjans per desenvolupar el seu treball en condicions de seguretat per la protecció de la seva vida, salut i integritat física i emocional.

COMPROMÍS AMB ELS NOSTRES CLIENTS

La qualitat del nostre Servei va dirigida a la millora de l’experiència del CLIENT, el qual és el centre i motor del nostre Grup.

El client serà tractat de manera educada i respectuosa en tot moment.

Ha de viure la seva estança amb nosaltres com una experiència única que faci que vulgui tornar

Com ho aconseguirem?

Amb el valor del somriure i la salutació als nostres clients.

Oferint els nostres serveis i ofertes proporcionant una informació clara i veraç i resolent les incidències de manera àgil i professional.

Mitjançant una actitud proactiva i resolutiva, anticipant-nos a les seves necessitats i desitjos.

Evitant situacions desagradables i conflictives davant seu.

Mantenint una actitud serena davant de situacions complicades garantint una atenció impecable

Sobrepassant les seves expectatives mitjançant la iniciativa i la presa de decisions, sempre respectant els nostres valors i estàndards de qualitat.

Mostrant sensibilitat especial davant dels clients que requereixin una atenció especial en cas de discapacitat, sense donar opció a la discriminació per motius de raça, religió, edat, nacionalitat o gènere.

COMPROMÍS AMB LES NOSTRES COMUNICACIONS

Hoteles Plaza es compromet a proporcionar informació veraç, clara, útil i verdadera a la comercialització de serveis i productes.

Hoteles Plaza es compromet a proporcionar informació veraç, clara, útil i verdadera a la comercialització de serveis i productes.

COMPROMÍS AMB LA LEGALITAT

Vetllarà per la publicitat clara i veraç proporcionant als clients els canals de comunicació adequats per exposar les reclamacions oportunes.

No s’acceptaran regals o obsequis de cap manera pel conflicte d’interessos que això pugui generar en el si de l’empresa, excepte les propines previstes per determinats col·lectius.

El nostre equip humà es compromet a no copiar, reproduir o falsificar tarjetes de crèdit o xecs de viatge als que tinguin accés en el desenvolupament de la seva activitat. En el cas de detectar moneda falsa, hauran d’informar-ne immediatament al seu superior o no donar curs lliure a la seva circulació.

Hoteles Plaza es reserva el dret d’aprovar o cancel·lar reserves si existeix un dubte raonable, sigui per les característiques del client o per l’objectiu de la reserva, i si entra en conflicte amb valors ètics i legals.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Hoteles Plaza es compromet amb el Medi Ambient vetllant per la seva protecció i buscant minimitzar l’impacte de l’activitat professional a l’entorn natural. Per tant, es compromet a protegir el Medi Ambient sota el principi de la sostenibilitat fent servir equips d’eficiència energètica (bombetes LED, cisternes de doble descàrrega per reduir el consum d’aigua, reducció de l’ús de detergents…) i gestionant de manera eficient la generació de residus.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Hoteles Plaza manté un compromís amb la societat andorrana, desenvolupant la seva activitat en benefici del país i prioritzant la contractació, desenvolupament professional i promoció de personal del país.

Manté relacions de col·laboració amb les entitats andorranes en benefici de la nostra societat, respectant i fomentant el valor de les tradicions i la cultura locals

COMPROMÍS AMB EL COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC I SEGUIMENT

El compliment del codi ètic és obligatori i es farà difusió per les vies que es considerin adequades pel coneixement de tot el personal.

També es donarà difusió públicament pel coneixement de la clientela mitjançant pàgina web de l’empresa.

En cas de sospita d’incompliment dels principis bàsics es podrà dirigir a la direcció de Recursos Humans qui juntament amb la Direcció General analitzarà les circumstàncies i proposaran mesures correctives.

Es facilita el següent correu electrònic, RRHH@plazandorra.com, pEs facilita el següent correu electrònic.